pz_history.jpg 
snaiperbg.jpg
pzforyuor.png
pzsport.jpg
hebar.jpg
Поне първа копка на нова сграда на Административния съд си пожелаха съдиите
pamedia , петък 23 март 2012 - 13:42:07 // коментари: 0


Емилия ГеоргиеваЗа пета поредна година липсата на подходяща сграда за Административен съд в Пазарджик беше посочена като основен проблем в работата на институцията по време на годишния доклад, представен от председателя на съда Емилия Георгиева. Административният съд продължава да работи само в две зали, а съдиите са по няколко в кабинет. Най-незавидно е положението на архива – металните шкафове са разположени в коридора, вече са запълнени, а свободно пространство за нови няма. 
Затова съвсем логично дойде пожеланието на председателя на Окръжния съд Ивета Парпулова тази година поне първа копка на новата сграда да направят. Гости на отчета бяха също представители на Върховния административен съд, на Районния съд и Окръжната прокуратура, на Адвокатската колегия.

Таня Радкова от Върховния административен съд, както и колегите съдии от другите съдилища дадоха висока оценка на работата на Административния съд както по отношение на срокове и качество, така и по отношение на обема дела, с които са се справили през 2011 година.

През миналата година в Административен съд – Пазарджик са постъпили общо 1002 дела, от които 998 новообразувани и 4 върнати за продължаване на съдопроизводствените действия. Броят на постъпилите дела е със 112 повече в сравнение с 2010 г., а спрямо предходните три години, средният ръст на делата е 18%.
От свършените през 2011 г. 1018 дела – 804 са решени по същество  (79%), а 214 са прекратени (21%). Съотношението между свършените по същество и прекратените дела през 2008 г. е 72,1 % към 27,9 %, през 2009 г. е 74 % към 26 %, а през 2010 г. 77 % към 23 %. Налице е тенденция на увеличаване на решените по същество дела. Анализът на тези резултати обосновава извод, че се е подобрила бързината на работа по отношение на свършените дела, посочи Емилия Георгиева.

През 2011 г. най-голям е  делът на делата по Закона за устройство на територията и Закона за кадастъра и имотния регистър, които съставляват 23,3% от първоинстанционните дела за разглеждане и са втората по големина група. През предходните тригодини делата за разглеждане от тази група са били с по-висок относителен дял.

В сравнение с предходните три години се е увеличил делът на производствата по Кодекса за социално осигуряване и Закона за социалната помощ. През 2008 г. делът им е бил 4,3 %, през 2009 г. е 5,4 %, през 2010 г. е 7,4 %. През отчетния период делата от тази група са 11,3% от всички първоинстанционни дела, което ги нарежда на второ място в общата структура на делата. Увеличението на броя на тези дела предполага нарасналата активност на гражданите в защита на правата им в социалната сфера. 

Трети в структурата са делата по Закона за държавната собственост, Закона за общинската собственост, Закона за местното самоуправление и местната администрация, и Закона за администрацията, които съставляват 10,4% от първоинстанционните дела за разглеждане. Два пъти по-висок е бил относителния дял на тези производства през 2009 г. Наблюдава се тенденция на намаляване на делата от тази група, отчете председателката на Административния съд.

В години на избори логично нараства и броят на изборните дела, като за 2011 те са били 35. Всички образувани дела са приключили в законоустановения едномесечен срок. От свършените дела 65,7% са решени по същество и 34,3% са прекратени. Обжалвани са 52,9% от постановените и подлежащи на обжалване съдебни актове, като от върнатите от касационна проверка актове са потвърдени 93,8%, а са отменени 6,3%.

В изборните дела са и петте дела на съветници от Пазарджик, чиито пълномощия бяха прекратени поради отсъствия. Съдът е отменил оспорените актове, като съдебните решения са оставени в сила от ВАС. 
Според данните за действителната натовареност на един съдия от Административен съд – Пазарджик са се падали за разглеждане средно на месец 15,9 дела.

И през 2011 година в съда са постигнати отлични резултати по отношение на показателя срочност на делата. В срок до три месеца са приключили 90,2% от свършените дела.

Освен с качество и бързина в работата на съдиите, председателят на Административния съд се похвали и с интернет страницата на съдебната институция, където се публикуват ежедневно насрочените и приключили дела, както и всички постановени крайни съдебни актове. Създаден е отделен линк, съдържащ информация за делата с особен обществен интерес.
 


Обратно към преглед на категорията   Обратно към преглед на новините
Тази страница е видяна: 2098Време за изпълнение: 0.5235 сек., 0.4465 от тях за заявки.