RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Идентифициране и консултиране на проектни идеи, проекти, възможности за ПЧП в рамките на Интегриран план за градско възстановяване и развитие 2014-2020г
                   
ob_pz.jpg


УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

В рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, договор за безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/1.4-07/2010/036, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, Община Пазарджик, с техническата помощ на ДЗЗД „Устойчиво развитие за Пазарджик”, разработва Интегриран план за градско възстановяване и развитие (ИПГВР) на гр.Пазарджик за периода 2014-2020 г.
След съгласуване с обществеността на гр. Пазарджик, с решение на Общинския съвет от септември 2012 г. бяха определени три зони за въздействие, като неизменна част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 г.
Зона с потенциал за икономическо развитие с обхват основна производствена зона с площ от 326,22 ха;
Зона с преобладаващ социален характер с обхват ж.к.. Младост, Широк център североизток, кв. Ябълките, Петковски квартал, кв. Изток, кв. Махалата и кв. Марица-Болницата, обща площ от 305,14 ха и включва население от 36 947 души.
Зона на публични функции с висока обществена значимост с обхват кв. Център (Централна градска част), кв. Вароша, кв. Казармата и кв. Моста Марица с обхваща площ от 122,83 ха и включва население от 6 457 души.
Картографиран материал относно всяка зона и нейните граници можете да намерите на ГИС портала на проекта - http://gis.bggis.com/pazardjik/
В рамките на всяка зона за въздействие следва да бъдат идентифицирани и приоритизирани проектни идеи, възможности за публично-частни партньорства, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие 2014-2020 година. Индикативен списък на проектни идеи, проекти и възможности за ПЧП е изготвен и публично достъпен след извършен целеви и проблемен анализ на икономическото, социалното, екологичното и техническото състояние на града и неговите територии и потенциала за развитие, след проведени работни срещи със заинтересуваните страни през месец ноември 2010 и серия от публични допитвания до гражданите.
Като представители на заинтересуваните страни, целеви групи, потенциални партньори и инвеститори на зоните, граждани на града, Ви каним да изразите своята позиция и мнение относно приоритетни проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на всяка зона за въздействие, които да се включат за финансиране в Интегрирания план.
Позицията си можете да изразите като приоритизирате проекти от индикативния списък на проекти във всяка група (интервенция) на съответната зона за въздействие, спрямо значимостта и ефекта им за развитие на града и жителите.
Списък на идентифицирани проектни идеи, проекти за всяка зона за въздействие с групи интервенции е достъпен на сайта на проекта - http://ipgvr.bggis.com/pazardzhik/en-us/начало.aspx
Очакваме Вашето мнение, позиция чрез един от следните канали за консултация с обществеността:
Обратна връзка чрез изпращане на мейл с приоритетни за Вас проекти от списъка с индикативни проекти във всяка група проекти от зоните за въздействие на ani.markova@ip-arch.com
Обратна връзка чрез изпращане на писмо с приоритетни за Вас проекти от списъка с индикативни проекти във всяка група проекти от зоните за въздействие на адреса на община Пазарджик, гр. Пазарджик, бул.”България” N2 или факс: (034)44 24 95.
Присъствено участие във фокус групи за зона с потенциал за икономическо развитие, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 10,00 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. Есперанто №6).
Присъствено участие във фокус групи за зона с преобладаващо социално въздействие, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 13,00 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. Есперанто №6).
Присъствено участие във фокус групи за зона с публични функции, която ще се проведе на 10 декември 2012 г. от 15,30 часа в Гранд Хотел Хебър Пазарджик (гр. Пазарджик, ул. Есперанто №6).
Вашето мнение по изведените приоритетни проекти ще можете да дадете до 11 декември 2012 г. чрез един или комбинация от посочените начини. Въз основа на Вашите идеи, мнения и коментари ще бъде оформен окончателен списък с проекти и възможности за публично-частни партньорства на територията на всяка зона за въздействие, които да бъдат включени за финансиране в Интегрирания план за градско възстановяване и развитие за периода 2014-2020 година.
Предварително благодарим за изразения интерес и участие от Ваша страна.

Тодор Попов
Кмет на Община Пазарджик


 
Този документ е създаден в рамките на проект „Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик – изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие”, който се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма «Регионално развитие» 2007-2013 г, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Цялата отговорност за съдържанието на публикацията се носи от Община Пазарджик  и при никакви обстоятелства не може да се счита, че този документ отразява официалното становище на Европейския съюз и Управляващия орган.Тази страница е видяна: 1187

 Публикувано от: pamedia на вторник 04 декември 2012 - 17:38:26

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Обществено допитване по Проект „Устойчиво интегрирано развитие на гр. Пазарджик – изработване на Интегриран план за градско възстановяване и развитие”
Пазарджик вече има готов проект за Интегриран план за градско възстановяване и развитие
Покана за участие в кръгла маса по проект "Устойчиво интегрирано развитие на град Пазарджик - изработване на интегриран план за градско възстановяване и развитие"
До средата на 2013 г ще е готов проектът за интегриран план на градско развитие на Пазарджик
Визията си за развитие на Пазарджик до 2020г. ще постави на обществено обсъждане Обединението, разработващо Интегрирания план
Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско развитие
Комисия на Областния съвет за развитие одобри проекти за наемане на 335 безработни през 2014 г.
Обществено обсъждане на проекта на Общинския план за развитие на община Пазарджик за периода 2014 – 2020 г. по проект „Подобряване на процеса по разработване и прилагане на ефективни политики в Община
ОП "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г. обявява процедура на подбор на проекти BG05M9OP001-1.002 "Активни"
Община Пазарджик подписа 5 договора по проекта за устойчиво градско развитиеТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.5437 сек., 0.4579 от тях за заявки.