Новина: Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма на Интегрирания план за градско развитие
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
понеделник 14 декември 2015 - 20:49:12

Община Пазарджик стартира разработването на Инвестиционна програма (ИП) на Интегрирания план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г.(ИПГВР), която представлява средносрочен документ за реализация на ИПГВР. Посредством ИП на ИПГВР следва да се направи естествен и логичен преход между одобрения ИПГВР (който е по-обхватен стратегически документ) и конкретните проекти, за които ще се предостави безвъзмездна финансова помощ по ОП „Региони в растеж“ 2014-2020, съобщиха от общината в Пазарджик. Чрез инвестиционната програма ще се гарантира целенасоченост, фокусиране и концентриране на финансовите ресурси по съответните инвестиционни приоритети на ОПРР.Интегрираният план за градско възстановяване и развитие на град Пазарджик за периода 2014-2020 г. включва проекти на стойност 186 124 000 лв., които са предвидени за реализация в три зони за въздействие от градската територия.

Планираният от ОПРР финансов ресурс за Инвестиционната програма на Община Пазарджик е 26 038 756,90 лв. за периода 2014-2020 г., като в рамките на тези средства е допустимо да бъдат включени и проекти извън определените зони за въздействие, които да допринасят за подобряването на функционалните, пространствените и/или градско-селските връзки на града с неговата периферия в социален, икономически или териториален контекст.

Изборът на конкретните проекти от ИПГВР, които да бъдат включени в ИП, ще се извърши от сформирана за целта Работна група от представители на широк кръг заинтересовани страни.

След извършен анализ на съответствието на проектите, съдържащи се в ИПГВР, с изискванията на Управляващия орган на ОПРР по отношение на тяхното включване в ИП, Община Пазарджик счита, че оптималният набор от проекти, които отговарят в най-голяма степен на местните потребности е както следва:

Инвестиционнен приоритет  1.1 Енергийна eфективност в административни и жилищни сгради
Проекти за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради;
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на ОД на МВР – Пазарджик;
Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в сградата на НАП – филиал, бул. „България“ 41.
Инвестиционнен приоритет 1.2 Градска среда За група дейности „Градска среда”
-    Обект "Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул.“ Димчо Дебелянов“ и ул. „Пловдивска“; кв. 416а;
-    Обект "Обновяване на зелени пространства между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“, кв. 399а; рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство между ул. „Димитър Греков“, ул. „Струма“ и бул. „Стефан Стамболов“;
-    Обект "Обновяване на зелено пространство при кръстовище на бул. „Княгиня Мария Луиза“ N130 и ул. „Струма“; кв. 406в;
-    Обект "Обновяване на зелено пространство при кръстовище на ул.„Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“, кв. 416и; рехабилитация на обслужващи улици към зелено пространство при кръстовище на ул.„Болнична“ и бул. „Стефан Стамболов“.
Инвестиционнен приоритет  1.3 Образователна инфраструктура
Обект "Ремонт и обновяване на СОУ „Димитър Гачев“;
Обект "Ремонт и обновяване на СОУ „Д-р Петър Берон“;
Обект "Ремонт и обновяване на ЦДГ „Върбица“;
Обект "Ремонт и обновяване на ОУ „Любен Каравелов“;
Обект "Ремонт и обновяване на ОУ „Христо Ботев“;
Обект "Ремонт и обновяване на общежитие към СОУ „Георги Бенковски“.

Инвестиционнен приоритет 1.4 Социална инфраструктура за група дейности „Социална инфраструктура”
Обект „Център за работа с деца на улицата“, кв. „Изток“;
Обект „Приют за възрастни хора“, ул. „Георги Пенев“ N25.

ИП на ИПГВР следва да бъде изготвена и представена за одобрение от УО на ОПРР в срок до 31 март 2016 г.
Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.10253 )


Време за изпълнение: 0.0670 сек., 0.0080 от тях за заявки.