Новина: По преценка на съдиите в Пазарджик ще се отсрочват дела, отменя се годишният доклад
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
петък 13 март 2020 - 11:24:00


sad600_1.jpg

С цел намаляване риска от възникване на нови случаи на грип, остри респираторни заболявания и коронавирусна инфекция (СOVID-19), административният ръководител на Окръжен съд – Пазарджик Елеонора Серафимова препоръча по преценка на съдиите-докладчици да бъдат отсрочени насрочените за разглеждане в открито съдебно заседание дела за периода от 16.03.2020 г. до 27.03.2020 г. Това е във връзка с решение по т. 31 от протокол № 8 от заседание на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет, проведено на 10.03.2020 г. и във връзка с решение на  Общото събрание на съдиите при Пазарджишкия Окръжен съд.




През този период ще бъдат разглеждани само следните видове дела:

1.    наказателни дела, по които има постановена мярка за неотклонение задържане под стража;
2.    делата за издръжка, за родителски права на ненавършили пълнолетие деца и за незаконно уволнение;
3.    искания за обезпечаване на искове, за обезпечаване на доказателства, за даване на разрешения и заповеди по Семейния кодекс, за назначаване на особен представител;
4.    дела по несъстоятелност;
5.    дела по Закона за защита от домашното насилие;
6.    дела, за които закон предвижда разглеждането в срок, по-кратък от един месец;
7.    дела за осиновяване на дете.
През посочения период могат да бъдат разглеждани дела в открито съдебно заседание по преценка на съдиите-докладчици, респективно на съдебните състави, при наличие на необходимост от това. Всички отсрочени съдебни заседания ще бъдат насрочени за разглеждане в периода от 01.04.2020 г. до 15.05.2020 г. в извънредни заседания или като част от редовните заседания – съобразно графика на отделните съдебни състави като страните по тях ще бъдат уведомени своевременно.
    Отменено е провеждането на насроченото за 26.03.2020 г. общо събрание за приемане на доклада за дейността на съда за 2019 г., преустановено е провеждането на обучения, семинари и други служебни мероприятия, свързани със събиране на повече хора на едно място, вкл. и инициативите, свързани с Образователната програма и Деня на отворените врати. Преустановен е приемът на граждани в приемната на административния ръководител на съда до следващо нареждане. Ограничен е достъпът на граждани до съдебните зали за срок от 1 месец, считано от 12.03.2020 г., като до тях ще бъдат допускани само участниците в съдебния процес.

На страните се препоръчва да използват алтернативни варианти за запознаване с делата – извършването на справки да се осъществява чрез Единния портал за електронно правосъдие и на посочените телефони:
•    034 409540 въззивни граждански дела
•    034 409502 наказателни дела
•    034 409503 търговски дела
Страните могат да се снабдяват с преписи като подават молби и заявления на електронните адреси на деловодствата:
•    гражданско деловодство:  delgr©court-pz.info
•    наказателно деловодство: delnak©court-pz.info
•    търговско деловодство: targovsko©court-pz.info
•    фирмено деловодство: firmeno©court-pz.info
На съдиите и съдебните служители е препоръчано да спазват препоръките на Министерство на здравеопазването за предпазване от заболявания и вирусни инфекции, включително  COVID-19.
На Интернет страниците на районните съдилища в Пазарджишкия съдебен район са публикувани разпореждания на председателите за предприетите от тях мерки.
Предприетите мерки могат да бъдат променяни и актуализирани при възникване на нови обстоятелства в обстановката в страната.
sad_chuk.jpg



Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.19560 )


Време за изпълнение: 0.0461 сек., 0.0057 от тях за заявки.