Новина: Областният информационен център организира допълнителна информационна среща
(Категория: Институции)
Публикувано от pamedia
сряда 17 април 2013 - 06:59:09


 Във връзка със засиления интерес  от страна на граждани, на 18 април 2013 г. (четвъртък) Областен информационен  център – Пазарджик организира информационна среща по проект „Енергийно обновяване на българските домове”. Между 11 и 14 ч. в офиса на центъра на града - бул. „България“ 2, експерт от екипа на проектния мениджър ще консултира желаещите да научат повече за възможностите и условията, на които трябва да отговарят, за да могат да се възползват от европейското финансиране по този проект.
След като в края на миналата седмица  стана ясно, че Комитетът за наблюдение на Оперативна програма „Регионално  развитие“ 2007-2013 г. одобри промяната в размера на безвъзмездната финансова помощ, която се  предоставя по проект „Енергийно обновяване на българските домове”, интересът от страна на пазарджишки семейства се повиши и запитванията в Областния информационен център станаха ежедневни.

След като увеличаването на гранта беше договорено с Европейската комисия, собствениците на жилища във всяка одобрена за финансиране сграда ще получат безвъзмездно 75% от стойността на дейностите, необходими за енергийно обновяване. Техническото обследване, техническият паспорт и обследването за енергийна ефективност се покриват напълно от безвъзмездната финансова помощ по проекта.

 От МРРБ обявиха също, че  са намерени допълнителни средства  за социално слабите семейства,  които нямат възможност да  се включат в програмата. Тези домакинства ще могат да получат 100% финансиране на проектите по енергийна ефективност.

 

Информация  за проекта:

Проект „Енергийно обновяване на българските домове” се финансира  по схема BG161PO001/1.2-01/2011 ”Подкрепа за енергийна ефективност в многофамилни жилищни сгради” от Оперативна програма „Регионално развитие” 2007-2013 г. като конкретен бенефициент по него е дирекция „Жилищна политика“ в МРРБ. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ възлиза на 50 млн. лв.

Целта на проекта е осигуряване на по-добри условия на живот за гражданите в многофамилни жилищни сгради в градските центрове чрез повишаване на качеството на жизнената среда и изпълнение на мерки за енергийна ефективност. Той обхваща 36 градски центъра, измежду които от Пазарджишка област са Пазарджик, Панагюрище и Велинград.

Финансова помощ за изпълнение на мерки за енергийна ефективност  ще получават сдружения на собственици, регистрирани по реда на Закона за управление на етажната собственост в съответната  общинска администрация и в регистър БУЛСТАТ. За всяка одобрена сграда собствениците ще получат финансова помощ до 75% от стойността на бюджета за обновяване на съответната сграда. От оперативната програма ще се покрият изцяло разходите за обследване за установяване на техническите характеристики на сградата, включително изготвяне на технически паспорт и обследване за енергийна ефективност.

Във връзка с реализирането на проекта  Фонд за жилищно обновяване ще подпомага  процеса по обновяване чрез предоставяне на заеми/банкови гаранции. Неговата цел е да подпомогне сдруженията на собствениците или отделните собственици на самостоятелни обекти в многофамилни жилищни сгради да осигурят техния дял от 75% от бюджета за обновяване на съответната сграда/блок секция.

Положително ще бъдат оценени всички сгради, отговарящи на критериите за допустимост, и ще получат одобрение за получаване на финансова помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност по реда на заявяване и до изчерпване на наличния публичен финансов ресурс.


Критериите за допустимост на сградите:

Първото условие e сградата/блок секцията да отговаря едновременно на следните определения:

1. Многофамилна жилищна  сграда - сграда, предназначена за  постоянно обитаване, в която  най-малко 60 на сто от нейната  разгъната застроена площ се заема от жилища и която е с 6 или повече обособени самостоятелни обекти с жилищно предназначение съответно на 3 и повече етажа.

2. Сграда/блок секция - строителна  единица със самостоятелно функционално  предназначение, която притежава  отделни ограждащи от външния  въздух конструкции и елементи  и има самостоятелно обособен  генератор на топлина/студ или  няма генератор на топлина/студ.

3. Сграда/блок секция е и вход/входове,  които покриват изискванията  по предходното изречение.

4. Възраст - проектирането на  сградата да е започнало преди  26 април 1999 г.

 

Етапите на кандидатстване:

Двата етапа, които трябва да преминете  за да кандидатствате по проекта са:

Етап 1 - Подаване на заявление на интерес  и подкрепа (ЗИП)

Заявлението се подава в ОИЦ  – Пазарджик или при проектния мениджър. За да се подаде това заявление не е необходимо да има регистрирано Сдружение на собствениците (СС). То може да се подаде от етажната собственост. В рамките на този етап ще се провери дали сградата отговаря на формалните критерии. Заявлението представлява декларация за заявения интерес от страна на етажната собственост/СС от обновяване и желание за получаване на услуги по оценка на допустимостта на сградата, изготвяне на индикативен бюджет, подкрепа за извършване на необходимите подготвителни работи за внасяне на заявление за финансова помощ. Необходимо е постигнато съгласие от собствениците на самостоятелни обекти, представляващи поне 67% идеални части от общите части. Съгласието се оформя в протокол на Общото събрание, който включва решение за кандидатстване на сградата за обновяване и упълномощаване на лице да подаде Заявление за интерес и подкрепа.

Ако сградата отговаря на формалните критерии и съответно е одобрено заявлението за интерес и подкрепа се стартират следните стъпки: изготвяне на индикативен бюджет на сградата и разпределение на разходите на всеки собственик на самостоятелен обект (от проектния мениджър); изготвяне на справка за начина на финансиране от страна на собствениците на самостоятелни обекти (от проектния мениджър); създаване на Сдружение на собствениците, ако до този момент не е налично (по реда на Закона за управление на етажната собственост с помощта на проектния мениджър); търсене на възможности за кредити и решаване на проблеми с неплатежоспособни.

Етап 2 - Подаване на заявление за финансова  помощ и изпълнение на обновяване за енергийна ефективност (ЗФПИОЕЕ)

За подаване на това заявление  най-общо е необходимо наличието на регистрирано Сдружение на собствениците и събрани 500 лв. за всеки самостоятелен обект. Ако всички необходими документи са налични и заявлението бъде одобрено се сключва споразумение между МРРБ и Сдружението на собствениците. В осигуряването и окомплектоването на тези необходимите документи, собствениците ще бъдат подпомагани от проектните мениджъри.

 Новина от ПА МЕДИЯ Пазарджик
( http://www.pa-media.net/news.php?extend.4483 )


Време за изпълнение: 0.0710 сек., 0.0083 от тях за заявки.