obs2021_0729.jpg

След повече от час и половина дебати Общинският съвет одобри предложението на кмета на община Пазарджик за увеличаване на Такса битови отпадъци средно с 30%.

Така за 2022 година увеличението за отделните имоти и собствености ще е:
1. За застроени жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване в гр. Пазарджик от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота.
2. За застроени жилищни и вилни имоти и застроени нежилищни имоти на граждани в районите на обслужване в останалите населени места от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
3. За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в гр. Пазарджик от 2,9 на 3,9 промила върху данъчната оценка на имота.
4. За незастроени жилищни и нежилищни имоти на гражданите в районите на обслужване, както и за жилищни и вилни имоти на гражданите извън районите на обслужване в останалите населени места от 5,0 на 7,7 промила върху данъчната оценка на имота.
5. За жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в гр. Пазарджик от 4,7 на 6,0 промила върху данъчната оценка на имота.
6. За жилищни имоти на предприятията в районите на обслужване в останалите населени места от 8,0 на 12,0 промила върху данъчната оценка на имота.
7. За нежилищни имоти на предприятия, включително и фирми на еднолични търговци в районите на обслужване от 13,5 на 19,5 промила, върху по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност.
8. За почистване на местата за обществено ползване при подадени декларации за ползване на съдове според количеството на битовите отпадъци от 3,7 на 4,5 промила върху по – високата между данъчната оценка и отчетната стойност.
9. Годишни такси за ТБО по видове съдове, както следва:
9.1 за контейнер тип „бобър” гр. Пазарджик 1,1 куб. м. от 4967 лв. на 5192 лв., в т.ч.:
9.1.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 2 232 лв.
9.1.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –2960 лв.
9.2 за контейнер тип „бобър” Мокрище, Главиница, Ивайло 1,1 куб. м. от 1 417 лв. на 1481 лв., в. т.ч.:
9.2.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 636 лв.
9.2.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –845 лв.
9.3 за пластмасова кофа с обем 0,12 куб.м. от 268 лв. на 275 лв.
9.3.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 191 лв.
9.3.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –84 лв.
9.4 за кофа с обем 0,11 куб. м. от 268 лв. на 275 лв., в т.ч.:
9.4.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 191 лв.
9.4.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –84 лв.
9.5 за кофа с обем 0,24 куб. м. от 257 лв. на 292 лв., в т.ч.:
9.5.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 108 лв.
9.5.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –184 лв.
9.6 за контейнер тип „бобър” в останалите 28 населени места 1,1куб.м. от 1168 лв. на 1332 лв., в т.ч.:
9.6.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 487 лв.
9.6.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –845 лв.
9.7 за контейнер 4 куб. м от 7 448 лв. на 8 155 лв., в т.ч.:
9.7.1 За съхранение, сметосъбиране и сметоизвозване на битови отпадъци – 5 083 лв.
9.7.2 За обезвреждане на битови отпадъци в депа и други съоръжения –3 072 лв.

 

 

 
Loading...