vd_kompost1.jpg

Официалният пуск на инсталациите за компостиране на разделно събрани зелени и биоразградими отпадъци и преработката им до висококачествен компост и за предварително третиране на смесени битови отпадъци от общините Велинград и Ракитово е насрочен за утре.


Проектът за изграждане на инсталациите стартира на 21.03.2018 г. с подписването на Договор № BG16M1OP002-2.002-0003-C01 с Министерството на околна среда и водите - Управляващ орган на Оперативна програма „Околна среда 2014 – 2020“ и е на обща стойност 9 673 936.00 лв., от които 6 079 841.39 лв. /85%/ предоставени от Европейски фонд за регионално развитие и 1 072 913.17 лв. /15%/ от национално съфинансиране. Собственото финансиране, осигурено от общините Велинград и Ракитово, е 2 521 181.44 лв.

Инсталацията за предварително третиране има капацитет около 14 000 т/год. смесени битови отпадъци. След като заработи се очаква от общия битов отпадък да бъдат отделени над 5000 тона ресурси /хартия, пластмаса, стъкло и метали/, които да се извозват за рециклиране и повторно използване.

Освен екологичният ефект за двете общини, инсталациите ще имат и значителен принос за рационализиране на събирането и извозването на отпадъците до регионалното депо в Пазарджик.

Зелените отпадъци ще се събират в кафяви контейнери. Те ще се събират по график и ще се транспортират до инсталацията за компостиране. Компостът ще се използва от фермери и градинари. Зелените отпадъци се поставят в специални тунели и за няколко месеца се превръщат в екологичен компост.
Сивите контейнери ще са за битовите отпадъци, които ще влизат в инсталацията за предварително третиране, която разделя отпадъците, готови за рециклиране.


vd_kompost2.jpg


Loading...