adm_sad_tabela800.jpg

На 15 март в Административен съд – Пазарджик, в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, стартира проучване сред потребителите на съдилищата, в изпълнение на решение на Съдийската колегия на Висшия съдебен съвет по Протокол № 41/01.11.2022 г.


Проучването има за цел да събере информация и обратна връзка за възприятието и опита на потребителите на съдилищата по отношение на независимостта, въз основа на посещението им в съда.

Въпросникът, който ще бъде попълван е анонимен и е разработен в рамките на проект „Независимост, отчетност и качество на правосъдието“ на Европейската мрежа на съдебните съвети, като съдържанието му е адаптирано спрямо спецификата на съдебната система в България.

За целите на проучването под „потребители на съдилищата“ се имат предвид следните лица: страни по дела, адвокати или други представители на страните, вещи лица (вкл. преводачи/тълкуватели), граждани (свидетели или ползватели на услуги като например издаване на удостоверения) и други подобни.

Въпросникът е анонимен и ще се попълва на хартиен носител. За целите на проучването във фоайето на Административен съд - Пазарджик и в канцелариите на службите „Съдебно деловодство“ и „Регистратура“ са поставени анкетни кутии, като на разположение на потребителите на съда са разпечатани на хартиен носител екземпляри от Въпросника.
Продължителността на проучването ще бъде 2 месеца, като периодът на провеждане е 15 март 2023 г. – 15 май 2023 г.

 

 

 
Loading...