protest_zapaden20210708a.jpg

Без да е неин ангажимент Община Пазарджик е изготвила идеен проект по етапи за Западния околовръстен път

Кметът на Пазарджик Тодор Попов изпрати писмо до депутата от „Продължаваме промяната – Демократична България“ Петър Куленски с апел за реални  усилия за реализирането на Западен обходен път на град Пазарджик – най-важният инфраструктурен обект за Община Пазарджик. Независимо че обектът зависи изцяло от Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ и подчинената му Агенция пътна инфраструктура /АПИ/, тъй като е част от републиканската пътна мрежа, община Пазарджик е положила редица усилия, които дори не са нейно задължение, като това да изработи идеен проект с конкретни етапи. Това стаява ясно от писмото на кмета до г-н Куленски.

Припомняме, че през март 2021 г. АПИ обявява обществена поръчка, която беше прекратена в мандата на служебното правителство и от тогава няма развитие по този важен обект.

Ето и пълният текст на писмото на Тодор Попов до народния представител Петър Куленски:

 

ДО

Г-Н ПЕТЪР КУЛEНСКИ

НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ

ОТ ОБЛАСТ ПАЗАРДЖИК

Западен обходен  път на гр. Пазарджик е проект от изключително значение за град Пазарджик и трасето на същия е резервирано в одобрения през 2020 г. Общ Устройствен план на община Пазарджик.  Обходът се явява част от републикански път II-37, осигуряващ връзка с  път I-8 и АМ „Тракия“. Независимо от своето ключово значение за града поради факта, че е част от републиканската пътна мрежа реализацията му зависи изключително и само Министерството на регионалното развитие и благоустройство /МРРБ/ и подчинената му Агенция пътна инфраструктура /АПИ/. Съгласно разпоредбите на Закона за устройство на териториите /ЗУТ/, чл.124а, чл.141, чл.145 и чл. 148 по отношение на републиканските пътища разрешението за изработване на Подробен устройствен план /ПУП/, съгласуване на идейни, технически и работни проекти, издаване на Разрешение за строеж се извършват от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Независимо от горното и водени от разбирането, че реализирането на този важен за града проект е възможно само с общи усилия на всички заинтересувани институции Община Пазарджик е сключила на 26.06.2020 г. Споразумение  с АПИ по силата на което се ангажира да изготви за своя сметка Идеен проект, който да представи за последващо съгласуване и процедиране от страна на  АПИ. Този си ангажимент Общината е изпълнила като на 19.11.2020 г. е предоставила Идеен проект за обект „Западен обходен път на гр. Пазарджик по етапи: Етап I – участък от бул. „Ал. Стамболийски“ до ул. „Любен Боянов“ с дължина 1540 м; Етап II – участък от път II-37 „Джурово – Пазарджик - Доспат“ до бул. „Ал. Стамболийски“ с дължина 1628 м и Етап III - участък от  ул. „Любен Боянов“ до път II-37 „Джурово – Пазарджик - Доспат“ с дължина 1780 м“.

В резултат на извършените дейности  през м. Март 2021 г. АПИ обявява обществена поръчка с предмет „Определяне на изпълнител за изработване на технически проект и строителство (инженеринг) на обект „Западен обход на гр. Пазарджик, от км 123+000 до км 128+900“, която е прекратена в мандата на служебното правителство с мотива, че всички подадени оферти не отговарят на изискванията и условията на тръжната процедура.

Необяснимо е защо след това прекратяване АПИ не е обявила отново тази процедура, каквато е нормалната практика!

Горната информация многократно публично е оповестявана от Община Пазарджик и би следвало да Ви е известна с оглед на активната Ви обществена дейност. 

Отчитайки значимостта на този проект за гражданите на град Пазарджик, Ви призовавам в качеството Ви на народен представител, вместо да задавате формални въпроси към МРРБ, и то в две последователни Народни събрания, отговорите, на които да интерпретирате в социалните мрежи, да положите реални  усилия за реализирането на Западен обходен път на град Пазарджик.  

 

С уважение,

ТОДОР ПОПОВ

Кмет на Община Пазарджик

СНИМКА: Архив ПАмедия от протест на граждани на 8 юли 2021
Loading...