sad_obu4enie.jpg

За първа година в Окръжен съд – Пазарджик и Районен съд – Пазарджик ще се проведе стаж за ученици от X „в“ клас от паралелка „Съдебна администрация“ при ПГИМ гр. Пазарджик, съобщиха от правораздавателната институция.

Инициативата е част от споразумение, сключено между Висш съдебен съвет и МОН относно Образователна програма “Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури“ и Заповед на министъра на образованието и науката за утвърждаване на учебен план по специалност „Съдебна администрация“ за професионално образование с придобиване на трета степен на професионална квалификация.
Производствената практика ще се проведе в периода 1 – 14 юли 2021 г. в Окръжен и Районен – съд – Пазарджик като за целта са предвидени следните мероприятия:
- Лекция на тема: „Уредба на съдебната система – нормативна база, структура, функции. Запознаване с професията „Съдия“;
- Лекция на тема: „Организация на работа в съдилищата. Запознаване с работата на съдебните служители“;
- Посещения на съдебни заседания по наказателни и граждански дела;
- Запознаване със службите на съда и тяхната дейност: „Регистратура“, „Деловодства“, „Съдебни секретари“, “Бюро призовки“, „Архив“, „Статистика и информация“, „“Бюро съдимост“.

Целта е да бъдат обогатени познанията на учениците относно статута, структурата и функциите на съдебната власт в Република България, да се формира тяхната правна грамотност и култура, да се развият отделни компетентности от общата, отрасловата и специфичната професионална подготовка на учениците за придобиване на квалификация по професията.

 

 

 
Loading...