RSS емисии

    


 
 Мобилна версия

ИНСТИТУЦИИ
oblast.pngcomunpaz.png
odmvr.pngobs2.png
tdnap.jpgrzipz.png
riosv.pngcpms.png
Община Стрелча ще спре течовете от неизгодни договори

Приоритет на Община Стрелча в бюджета за 2012 г ще е финансовото управление и контрол. В обяснителната записка към бюджета общинското ръководство поема ангажимент да спре течовете от общинския бюджет.

"Години наред е подценяван контролът върху доставчиците на услуги в общината, поради което даваме парите на нашите данъкоплатци за неполучени от тях услуги. Скриваме се зад неизгодни договори за обществени поръчки, като с примирие обясняваме, че не може се прекратят. Всъщност може, ако се прилагат санкционните механизми на същите договори и ние ще го направим", е записано в документа към общинската сметка, която предстои да бъде приета от съветниците.

Бюджетът на Община Стрелча за 2012 г е в размер на 2 милиона 808 хиляди  лева. В приходната част са предвидени собствени общински приходи в размер на 1 милион 81 хиляди лева, а  приходите от републиканския бюджет са 1 597 072лв. ПАмедия публикува пълния текст на обяснителната записка към общинския бюджет на Стрелча.ОБЯСНИТЕЛНА  ЗАПИСКА

ОСНОВНИ ПАРАМЕТРИ И ПРИОРИТЕТИ ПО БЮДЖЕТА НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА ЗА 2012 Г. 

         С настоящата обяснителна записка и приложенията към нея, Ви представяме основните параметри, залегнали в проекта за бюджет на Община Стрелча за 2012 година, съобразени с целите и приоритетите на общината и с антикризисните мерки, при спазване на основните принципи за съставянето на бюджета.            Бюджетът на Община Стрелча за 2012 година е разработен в съответствие с прогнозната макрорамка за страната, залегнала в Закона за държавния бюджет на  РБългария за 2012г.и изглежда така:
      - Запазване равнището на финансиране от 2011г. ;
      -Възможен умерен ръст на собствените приходи с които частично да се покрият увеличените просрочени разходи;    
      - Запазване на данъчните ставки  при преките данъци и таксата за битови отпадъци.                 
       - Продължаване действието на най-ефективните антикризисни мерки.            За поддържане на добро финансово  състояние на общината през  настоящата година ще нарастнат  усилията за ефективно и ефикасно  използване на бюджетния ресурс с добри идеи как да направим прехода от труден към успешен бюджет. От особено значение е финансовото управление и контрол да се извършва при засилена финансова дисциплина и ясно дефинирани приоритети.
 • Да спрем течовете от общинския бюджет.Години наред е подценяван контрола върху доставчиците на услуги в общината, поради което даваме парите на нашите данъкоплатци за неполучени от тях услуги. Скриваме се зад неизгодни договори за обществени поръчки, като с примирие обясняваме, че не може се прекратят. Всъщност може, ако се прилагат санкционните механизми на същите договори и ние ще го направим.
 • Да планираме умно инвестиционните си намерения, независимо дали са със собствени или с европейски средства. Времето на хвърляне на широка мрежа от проекти само и само някой от тях да попадне за финансиране, отмина. Предстои ни обаче все още да плащаме за последиците от този ентусиазъм на растежа. Сега идва времето на „умните” проекти, тези, чрез които не само отговаряме на неотлажните потребности, но най-вече променяме стандартите в нашите бъдещи разходни политики. Истинските енергоефективни проекти, екологично устойчиви и водещи към по-добро качество на живот, все още са пред нас. Ние ще положим усилия през 2012г. да дадем старт поне на малка част от тях.
 • Предстоят тежки бюджетни решения в условията на ограничени и съкращаващи се финансови ресурси. Нашият най-ценен съюзник в този процес са хората.Ще направим всичко възможно да отворим общината към тях, да ги привлечем в процеса на вземането на решения и да ги направим съпричастни към финансовото състояние и резултатите на провежданата местна политика.
            При управление изпълнението  на общинския бюджет и в  съответствие с основния бюджетен принцип, че приходите не са целеви и служат за покриване на всички разходи, в случай на неритмично постъпване на собствените приходи в бюджета на общината през годината, поради установена ритмичност на приходите, финансирането на съответните разходи в рамките на одобрените бюджетни кредити се извършва до общия размер на постъпленията (вкл. постъпленията с източник такса за битови отпадъци )           Предвид горното и с оглед спазване изискванията на ЗОБ е необходимо да се извършва периодично оценка на изпълнението на планираните собствени приходи и при необходимост да се правят актуализации по бюджета с цел осигуряване финансирането в рамките на бюджетната година на определени разходи (например разходите, определени с план-сметка, чийто размер е обвързан с таксата за битови отпадъци ), като в същото време не се допуска извършването на разходи, срещу които няма обезпечени реални постъпления и не се очакват такива въз основа на направения анализ с цел да не се допускат просрочени задължения.              Приоритети при съставяне на  бюджета на община Стрелча за 2012г. са  образованието, социалния сектор, екологията и пътната инфраструктура. В условията на финансова и икономическа криза ще се стремим към запазване равнището на предоставяните публични услуги при повишаване на качеството им, чрез повишаване ефективността на публичните разходи.          За реализиране на приоритетите, при очаквания ограничен финансов  ресурс от собствени приходи  и средства за финансиране  на делегираните държавни дейности, ще се положат усилия за  осигуряване на средства за  инвестиционни разходи от Европейски оперативни програми и ниско лихвени кредити.          Приоритетно ще бъдат приложени  мерки за повишаване събираемостта  на местните данъци и такси.  Успоредно с това ще бъдат  реализирани антикризисни мерки   за преодоляване на негативните последици от икономическата криза, дали отражение и върху общинския бюджет. По-важните мерки са:
 • максимално използване на възможностите, които предоставят Европейските фондове и    
         Оперативни програми;
 • да се ползат банкови кредити за инвестиционни разходи;
 • да започне прилагането на Наредбата за рекламна дейност и да се приведат договорите за реклама в съответствие с нея;
 • решенията на общинския съвет за продажба на общинска собственост да бъдат за определен срок за изпълнение, след което да се считат за прекратени;
 • да се засили ролята на публично-частното партньорство за изграждане на социални заведения-дом за възрастни хора и др.
 • да се преразгледат договорите за наеми, да се провеждат търгове за отдаване под наем и продажба на общинска собственост;
 • да се приложат набелязаните конкретни мерки за повишаване събираемостта на приходите от местни данъци, такси и неданъчни приходи, за оптимизиране на разходите и повишаване на контролната дейност.
       На база извършен анализ на  приходите и разходите по бюджета на община Стрелча    за 2011г. считаме, че през 2012г. може да се разчита на постъпления от собствени приходи, близки до прогнозата за очаквано изпълнение за 2011г.

Това налага в проекта за бюджет да не се предвижда значителен ръст на разходите за местни дейности.
          

 За финансиране на капиталовата  програма освен на собствени  приходи, ще се разчита на  средства по Европейски оперативни  програми.             За делегираните от държавата  дейности са ползвани разчетите,  залегнали в  ЗДБРБ за 2012г.        

    Основни моменти  в Закона за  държавния бюджет  на РБългария за 2012г., касаещи бюджета на община Стрелча:


             Годишният размер на общата  субсидия за делегирани държавни  дейности за общините се разпределя  по тримесечия, като следва:  30%, 25%, 20%, 25%, а на целевата субсидия за капиталови разходи, в т.ч. за основен ремонт на общ.пътища: 20%, 25%, 30%, 25%.       
    Изравнителната субсидия от 01.01.2012г. ще се разпределя 50% до края на януари и 50% до края на юни.       
    Средствата за зимно поддържане  и снегопочистване се предоставят  на общините до 20 януари в размер  на75% и до 30 октомври – останалите 25%.            Паричните постъпления от продажба  на нефинансови активи /продажба  на общинско имущество/ се изразходват само за финансиране изграждане и основен ремонт на социална и техническа инфраструктура.     
     Средствата, разчетени като обща  субсидия за делегираните държавни  дейности по образованието /делегирани  бюджети, средства определени  с формула / могат да се ползват и за капиталови разходи, при условия, определени с Постановлението за изпълнение на държавния бюджет на Р България  за 2012г.             Разработеният  бюджет на община  Стрелча за 2012г. създава възможност  за реализиране на поставените цели и приоритети при балансиране на вероятните рискове и спазване на необходимите бюджетни ограничения.            

 ПО ПРИХОДНАТА ЧАСТ                                             /Приложение № 1/
  

                В прихода е заложена бюджетна  прогноза  за данъчните приходи, прогноза за постъпленията от местни такси, операции с общинско имущество, глоби, лихви и други неданъчни приходи, както и бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета на общината за 2012г.         
    Всичко приходи на община Стрелча за 2012г. се предвижда да постъпят  в размер на     2 807 892лв.,  в това число:
- приходи от републиканския бюджет 1 597 072
лв., собствени общински приходи   1 081 484лв. , преходен остатък 140 336лв. и друго финансиране/отчисления от такса битови отпадъци/ -11 000лв.            При изготвяне на приходната  част на бюджета са ползвани  прогнозите на дирекции “АФИО”  , дирекция „УТОСЕХСД” и бюджетното предприятие „БКС и ОИ” при община Стрелча.  

          I. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ С ЦЕНТРАЛНИЯ БЮДЖЕТ   

        
Предвидените със ЗДБРБ за 2012 година гразмери на бюджетните взаимоотношения между централния бюджет и бюджета  на община Стрелча са, както следва:
  • средства за финансиране на делегираните от държавата дейности
/предоставят  се като обща субсидия/ в размер  на:       1 199 072 лв.              При разработването на бюджета  на община Стрелча, средствата  за финансиране на делегираните от държавата дейности са определени по функции и дейности, съгласно Единната бюджетна класификация, в размери не по-малко от предвидените със ЗДБРБ за 2012г.  
  - изравнителна субсидия                      341 000 лв.
         в т.ч. трансфер за  зимно поддържане и снегопочистване на пътища    6 700 лв.               - целева субсидия за капиталови  разходи             57 000 лв.                  в т.ч. за изграждане и ремонт  на местни общински пътища.    26 600 лв.      

     II. ИМУЩЕСТВЕНИ ДАНЪЦИ И НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ      /Приложение №2/                В проекта за бюджет, в частта му за местни приходи, въз основа на извършен анализ на изпълнението на същите за предходната година и като са взети предвид   тенденциите в развитието на икономиката, както и нормативните промени, са заложени като прогноза постъпленията от местни данъци и такси, цените на предоставяните публични услуги на населението, наемите от отдадените общински имоти, приходите от продажба на общинско имущество и други.          

 СОБСТВЕНИ БЮДЖЕТНИ ПРИХОДИ                           1 081 484 лв.
 
 в това число:
- данъчни  приходи  160 000 лв.  -
 неданъчни  приходи  921 484 лв.       
    1.     ДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 15% от местните приходи.            Прогнозата за данъчните приходи  за 2012 година  е 160 000лв., в това число по видове данъци, както следва:
  - данък върху недвижимите имоти        45 000 лв.          
  - данък върху превозните средства    48 000 лв.          
 - данък при възмездно придобиване на имущество и дарения     40 000 лв.             - патентният данък     12 000 лв.            
  - туристически данък      14 000 лв.           
 - други данъци             1 000 лв.    

       2. НЕДАНЪЧНИ ПРИХОДИ – представляват 85% от местните приходи.            Прогнозата за неданъчните приходи  за 2012 година  е      921 484 лв.             в т.ч.
  -приходи и доходи от собственост            338 100 лв.,
-в бюджета за 2012г. са заложени да постъпят от местни такси   315 000         
 - от продажба на нефинансови активи 298 750 лв.      

 V. ФИНАНСИРАНЕ НА ИЗЛИШЪКА        
 
В настоящия разчет е включен преходния остатък, който е  реализиран на 31.12.2011г., в размер на 140 336лв.  Същият  е  внесен за разпределение  в Приложение №5 по дейности и функции.            

ПО РАЗХОДНАТА ЧАСТ
                                                    /Приложение № 3/
           Разходите  за 2012г. са в размер на                                                  2 870 892 лв.,     в т.ч.:          
За делегирани държавни дейности са разчетени   1 404 231 лв.
За общинските дейности се предвиждат  общо    1 389 931 лв.   
За дофинансиране на държавни дейности   с общински приходи   67 509лв.

С
ъгласно единната бюджетна класификация за страната, разходите се разделят на:            - Разходи за заплати,др.възнаграждения и осигуровки     1 553 228лв..             -Текущата издръжка  760 006 лв. включва разходи за: материали, отопление, осветление, текущи ремонти, външни услуги, средства за работно облекло и други  в съответствие с дейността..           

 -Стипендии               11 050 лв.           
 -Субсидии, обезщетения  и помощи            60 756 лв.
  

  Разделянето на дейностите на държавни и общински, както и определянето на стандартите за издръжка на делегираните от държавата дейности се извършва с Решение на Министерски съвет . 

Община  Стрелча през 2012 г. ще има 4 второстепенни  разпоредителя с  бюджетни кредити: 1 общинско предприятие, 2 училища и 1 детска градина.
  Разходите за държавни дейности се финансират с  приходи от обща субсидия за делегирани държавни дейности, преходен остатък  и дофинансиране с общински средства.  

   Разходите за общински дейности се финансират с приходи от имуществени данъци, приходи и доходи от собственост, такси, други неданъчни приходи и изравнителна субсидия, преходен остатък и целева субсидия за капитални вложения за местни дейности.     

1. Разходи за държавни  дейности
 

   - По функция І „Общи държавни служби” по единен стандарт са разчетени заплатите и осигуровките на общинска администрация в размер на 322 300 лв.  

   - По функция „Отбрана и сигурност” се предвиждат разходи за отбранително-мобилизационна подготовка, поддържане на запаси и мощности, за дейностите по вътрешната сигурност, за намаляване вредните последствия от кризи, бедствия и аварии, за ликвидиране на последици от стихийни бедствия и производствени аварии, за доброволни формирования за защита при бедствия. Разчетените средства са в размер на 104 531 лв. През 2011 г. бяха получени средства за основен ремонт на основен изпускател и преливник на яз.”Смилец”2 в м.Корубата и в плана за 2012 г. са включени останалите 39 692 лв.

     - По функция “Образование” за 2012 година разчетените средства по единните разходни стандарти за Целодневната детска градина и за делегираните бюджети в училищата  е 856 338 лв. Извън стандартите са средствата за стипендии на ученици, средства по 14 лв. на ученик за извънучилищните дейности, по 24 лв. добавка на ученик от редовна форма на обучение, 293 лв. добавка за деца и ученици на ресурсно подпомагане и др.  Преходният остатък от 2011 г. е 97 760 лв. Със собствени средства общината дофинансира маломерни паралелки в училищата с, 3 770 лв.   

   - По функция „Здравеопазване” по единни разходни стандарти са планирани заплатите и осигуровките на медицинските сестри в училищата и детската градина. Определените средства по функцията са в размер на 18 327 лв. Със собствени средства общината дофинансира заплатите на персонала и издръжката на новоткритата яслена група, както и една мед.сестра с 21 339 лв. .   

   - По функция „Почивно дело, култура, религиозни дейности” са разчетени средства за издръжка на читалища на база на утвърдени 6 бройки субсидирана численост – 34 656 лв. и дофинансиране със собствени общински средства за читалищата  5 400 лв и за  за подпомагане на спорта-6 000лв. .     

        2. Разходи за общински дейности.       Общински  дейности са: издръжка на общинска администрация  и пълната издръжка на общински съвет; издръжка на детската градина  и Общинския детски комплекс; пълната издръжка на домашен социален патронаж, клубове на пенсионера и инвалида, програмите за временна заетост, пълната издръжка на функция 7 “Почивно дело, култура и религиозни дейности” без субсидията за читалища; пълната издръжка на функция 8 “Икономически дейности и услуги”.        

       Издръжка на дейностите БКС, бани и перални, озеленяване, чистота и спортните бази се организира от общинското предприятие ОП””      Разходите за работни заплати на “местните дейности” са формирани на база работните заплати от 2011 г. с залаган ръст в 2012 г., касаещ единствено промяната на МРЗ от 01.05.2012г. с изключение на заплатите в ДСП, който бяха повишени от началото на годината.       Разходите за веществена издръжка са формирани на база на предоставяните публични услуги, отчетените данни за 2011 г. и неразплатените разходи в съответните дейности.      

Общият  размер на разходите  за местни дейности, дофинансиране на държавни дейности и  капиталните вложения е 1 404 231 лв.

  При подготовката на разходната част на общинския  бюджет са предвидени следните социалните разходи:     
 - За действително заетата щатна  численост - 3 % в/у плановия размер  на работните заплати за социално  битови и културни разходи  .    
 - За действително заетата численост по трудови правоотношения средства за работно и представително облекло в размер на 270 лева, за работещите по служебно правоотношение средства, съгласно нормативната уредба. 
    - За изплащане 85% от транспортните разходи на пътуващите служители в бюджетната сфера от местоживеенето до местоработата. 
    - Еднократна помощ за всяко новородено дете  - 17 500 лв.  
   -За  подпомагане на социално слаби-2 000лв. 
    - Средства за безплатни погребения на социално слаби лица, без близки и роднини в размер на 1 200 лева   
  - 6 000 лв. в подкрепа на спортистите.    
 -За  издръжка на културни мероприятия-42 000лв.            

   3. За капиталови разходи  за 2012г.                          /Приложение №4/                  са предвидени средства в размер на                                     420 852 лв.       Със средствата от целевата субсидия от Централния бюджет е предвидено да се финансират разходи за инфраструктурен обект.   

      Капиталовите разходи са разработени  в съответствие с предложението   за  инвестиционната   програма  на  общината  за  2012г. Те са  в размер на  420 852 лв.        Заложеното  финансиране на общинските инвестиции по източници е както следва:
   • от преходен остатък  2011г. –  410 лв.;
   • целеви средства от МКВПМС- 39 692 лв.
   • от целева субсидия за капиталови разходи за 2012 г. – 57 000 лв. в т.ч. 26 600 лв. за общински пътища;
   • от други общински приходи – 323 750 лв., в т.ч. 241 770 лв. от приходи от продажби на общински нефинансови активи;
Задачите  които си поставяме  при изпълнението на инвестиционната програма са: 1.     Разумно планиране на инвестиционните намерения  - изграждане на два инфраструктурни обекта, съфинансиране на младежки център в гр.Стрелча, строителство  на нов  басейн в  общински имот УПИ І -5 Охранителна зона І и озеленяване на водоизточник "Банчето", ремонт на основен изпускател и преливник на яз."Смилец" 2 в м.Корубата. 2.     Развитие и модернизация на местната инфраструктура чрез реконструкция и основен ремонт на общинската пътна мрежа. 3.     Изготвяне на ПУП за Гробищен парк и СОЗ - водохващане Меде дере, обособяване на зона за отдих „Вълк” чрез изготвяне на кадастрален, регулационен и застроителен план  

     Основни рискове пред изпълнението на бюджета за 2012 г.: 
  • Ново навлизане на световната икономика в период на нестабилност, намаляване на вътрешното и външното търсене и свързано с това неизпълнение на приходната част на бюджета;
  • Трудности при финансирането на бюджета  и плащането на неразплатенитекъм 31.12.2011г.задължения към доставчици в размер на 59 057 лв.;
  • Възникнали обстоятелства от нерешени през годините проблеми, пресен пример е Изпълнителен лист за 50 000 лв., представляващо обезщетение по закона за концесиите и 10 709 лв. разноски по делото, или общо 60 709 лв., плащането на който ще бъде за сметка на плануваните разходи за местните дейности, както и за сметка на включените инфраструктурни обекти в капиталовия списък. Това задължение е в резултат на прекратен договор за концесия върху обект «Спортен комплекс», гр.Стрелча с Решение на ОбС.
  • В резултат от безотговорно отношение на администрацията от предходния мандат е Решение №395/11 на Върховния касационен съд от 09.01.2012г., което е окончателно и не подлежи на обжалване. С това решение общината е осъдена да предаде на ЦКС 29 броя парцели ведно с намиращите се в тях сгради, което задължава общината с разходи за обезщетения на собствениците в размер на около и над 3 мил.лева, което е значително повече от общинския бюджет за 2012г.
 

ИВАН  ЕВСТАТИЕВ КМЕТ  НА ОБЩИНА СТРЕЛЧА   
 


Тази страница е видяна: 1501

 Публикувано от: pamedia на събота 18 февруари 2012 - 14:22:15

За коментари, обсъждания, мнения, предложения отиди във Форум НОВИНИ и избери или създай тема

изпрати на приятел изглед за печат


Подобни новини :
Кметът на Стрелча договори удължаване на срока на дейността на социалната трапезария
Община Пазарджик подписа договори за ремонта на 5 училища и квартала при болницата
Община Пазарджик тръгва на ново разтрогване на договори с купувачи на имоти
Право на отговор от Община Пещера: При най-много сключени договори за саниране, стойността на финансовите корекции е най-малка
Кметът на Стрелча договори с банка автомобил "Ауди" за общината
Стрелча отчита работата по проект „Община Стрелча – към по-ефективно и отчетно изпълнение на общински политики”
С „Ден на отворените врати” Община Стрелча отбеляза Деня на Българската община
Млад мъж отказа да спре на стоп палка, посегна на полицай
Земеделският министър е категоричен, че трябва да спре продажбата на вино по улиците
Съдът отказа да спре изпълнението на решенията за преобразуване на пазара и плажаТози сайт използва e107, който се разпространява с условията, залегнали в GNU GPL Лиценза.
Политика за употреба на бисквитки (cookies)////Политика заповерителност
Време за изпълнение: 0.5755 сек., 0.4746 от тях за заявки.