oic_pz20220505.jpg

От 3 до 23-и май бизнесът може да подава документи по обявената от Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“. Подробности по програмата и възможността за бизнеса представи на пресконференция Радослав Пешалов – управител на ОИЦ-Пазарджик.

Допустими кандидати са юридически лица или еднолични търговци, регистрирани съгласно Търговския закон или Закона за кооперациите, които развиват своята основна икономическа дейност в сектор C „Преработваща промишленост”. Важно условие е кандидатите да имат  приключени 2018-та, 2019-та и 2020-та финансови години.

Целта на процедурата е предоставяне на фокусирана подкрепа на българските микро, малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 136 226 120 лв. лева (69 651 309,16 евро) от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) чрез Инструмента REACT-EU.

Минимален размер на заявената безвъзмездна финансова помощ за индивидуален проект е 25 000 лв., а максималният - 150 000 лв. Максималният интензитет на помощта по настоящата процедура е 50%.

По процедурата са допустими разходи за придобиване на машини, съоръжения, оборудване, системи, СМР, представляващи дълготрайни активи , включени в Списъка на допустимите категории активи (котли, горелки, термопомпи за отопление и охлаждане, системи за хибридна вентилация и др.), както и разходи за консултантски услуги за въвеждане и сертифициране на системи за енергиен мениджмънт в предприятията.

Подаването на проектното предложение се извършва изцяло по електронен път чрез попълване на опростен уеб базиран формуляр за кандидатстване и подаване на формуляра и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) единствено с използването на валиден Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg.

Процедурата е с краен срок за подаване на проектни предложения 16:30 часа на 23 май 2022 г.

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстванеУсловия за изпълнение и приложения към тях) е публикуван в ИСУН 2020: https://eumis2020.government.bg, на интернет адреса на оперативната програма: www.opic.bg, както и на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Структурните фондове и Кохезионния фонд на Европейския съюз в Република България: www.eufunds.bg.
Loading...