evtim_yanev2021.jpg

Общинският съветник Евтим Янев е внесъл проект на решение в ОбС-Пазарджик, с което да се задължи общинската администрация в тримесечен срок с участието на професионалните колегии да изготви и предложи за приемане НАРЕДБА НА  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПАЗАРДЖИК ЗА ГРАДСКАТА СРЕДА НА  ОБЩИНА ПАЗАРДЖИК.

Необходимостта от такъв нормативен акт на местния парламент Янев мотивира с извършените редица намеси в градската среда през последните години, някои от които с изготвен проект и удачни , но други - като „текущ ремонт“ и цветово и пространствено неотговарящи на критериите за красива и ефективна градска среда. Сред примерите е и дискусионното през последните дни боядисване на фасадата на Младежкия дом.

Според общинския съветник новата наредба трябва да  урежда обществените отношения, свързани с облика, благоустрояването и съхраняването на градската среда, градските пространства, сградите и архитектурните ансамбли чрез въвеждане на специфични изисквания към тях.

     Да определя допълнителни изисквания към обема и съдържанието на подробните устройствени планове и на инвестиционните проекти за нови строежи, реконструкция, пристрояване и надстрояване и основни ремонти на сгради и съоръжения, улици, площади и озеленени площи, както и на елементите на градската среда с цел опазването и съхраняването на характерния облик и създаване на силуетното, архитектурно-художественото и обемно- пространственото оформление на градската среда на територията на Община Пазарджик За хармоничното и естетическо архитектурно-градоустройствено оформяне на градската среда да се приемат стандарти, оформени като Приложения към наредбата.

    Стандартите да съдържат архитектурно-

      Приетите стандарти да са задължителни за всички лица, имащи качеството възложител по смисъла на чл. 161 от Закона за устройство на територията с изключение на възложителите на обекти със специално предназначение, свързани с отбраната и сигурността на страната и други, за които с настоящата наредба, с друг нормативен акт и/или със специфични правила и нормативи, са въведени ограничения в режима на застрояване и ползване, които влизат в противоречие с приетите стандарти.  Стандартите, касаещи обекти, които попадат в защитени територии за опазване на недвижимото културно наследство по смисъла на Закона за културното наследство, се съгласуват преди приемането им от Министерство на културата.
Loading...