schpr2021.jpg

Сдружението на предприемачите в Пазарджик представи на пресконференция своята позиция във връзка с предложението на Община Пазарджик за увеличение на такса смет. „За пореден път настояваме за справедливо формиране на таксата за битовите отпадъци при спазване принципа потребителите на услугата сметопочистване и сметоизвозване да плащат съобразно количеството на сметта, която изхвърлят или на принципа „който цапа-плаща”. Отново обаче влизането в сила на разпоредбите на чл. 67 ал.8 от Закона за местни данъци и такси е отложено. Разбираемо е, че това изисква нова организация, както и инвестиции, но е редно поетапно да започнем да правим стъпки в тази посока” това заяви председателя на Сдружението Иван Неделчев.

Инж. Нишан Бъздигян представи общо 7 конкретни искания на бизнеса: да има справедливо разпределение на облога между потребителите на услугата, облагането да отчита количеството битови отпадъци, изхвърлящи се от потребителите, каквито са разпоредбите на чл. 67 ал.8 от Закона за местни данъци и такси. Бизнесът предлага също да се отделят дейностите по почистване на улици и площади от такса смет и тази дейност да се финансира от бюджета на общината. Предприемачите искат също да се предостави възможност на юридическите лица да заплащат за услугата сметосъбиране и сметоизвозване чрез пряко договаряне с фирми, извършващи тази услуга. Столичният Общински съвет прилага тази практика от 5 години. Петото предложение е подаването на декларация за т.нар. „плащане на кофа” да е еднократно и да и да се счита ,че волеизявлението е направено до писменото му отказване. Настоява се също за разходите на Община Пазарджик да се направи обстоен анализ, сравним с други подобни общини ,като се отчетат разликите в плащанията на операторите по услугата сметосъбиране и сметоизвозване и на сепариращата инсталация. С анализа да се даде отговор защо до 2019 г. Община Пазарджик е формирала битови отпадъци в обем 44000 тона средно годишн,о а в предложената план сметка това количество е 55000 т. В най-къс срок Община Пазарджик да организира депо за строителни отпадъци с цел предотвратяване попадането на същите в сепариращата инсталация и по поречията на реките и нерагламентираните сметища. Да се организира събирането от населението и разкомплектоването на едри домакински отпадъци – мебели ,кухненски уреди и др., настояват още предприемачите.

„Ние настояваме за справедливо разпределение на облога, което ще доведе и до по-добро събиране, а от там и приходите на общината ще се увеличат. В посока на това справедливо облагане не е направено нищо през последните 10-15 години. Проблемът е и на правителствата, които си прехвърлят този горещ картоф и отлагат принципа „който цапа – плаща”, защото той е разработен в закона и всяка община може да го приложи, но никоя община не иска да се ангажира с това, защото ще доведе до масово недоволство на гражданите”, посочи Евтим Янев. Според него Община Пазарджик трябва да уточни количеството на отпадъка, който се извозва и депонира. „ През 2009 година, когато нямаше кантар на сметището и нямаше отчисления по Закона за управление на отпадъците чл. 64 , отпадъците бяха 100 хиляди тона годишно. Когато се въведе това отчисление, количествата на депонирания отпадък паднаха, като последните години са: 39 хиляди тона за 2018 г., 42 хиляди тона за 2019 г., 48 хиляди тона за 2020 и 52 хиляди тона с новата план-сметка се сочат че ще бъдат извозени. Това така ли е или не? В тези битови отпадъци влизат ли строителните отпадъци и едрите отпадъци от домакинствата, които за общината е по-евтино да ги откара на сметището, защото ще плаща 27 лв на тона, а не 104 лв на сепарираща инсталация?”, пита Евтим Янев. Той изнесе и сравнителна информация за такса смет по общини. Съгласно Закона за местни данъци и такси общините са разпределени по категории и община Пазарджик е във Втора група Първа категория, където са и общините Видин, Враца, Ловеч, Монтана, Габрово, Разград, Търговище, Добрич, Силистра, Ямбол и Смолян. Сравнението за таксата за бизнеса сочи, че във Видин за 2021 г. са 8 промила, Ловеч – 10 промили, Монтана – 7,5 промили, Лазград – 6,5 промили, Смолян – 4,6 промили, а Пазарджик е 13,5 промили и се предлага да стане 19 промили.

Сметопочистването в селата, което се извършва от Интерклинър, възлиза на 1,4 милиона лева, а от селата се събират едва 300 хиляди лева. Това беше посочено като пример за несправедливо начисление на облога. „начисляването на такса смет на база на данъчната оценка е нечестно. Не сградата или апартаментът цапат, а хората в тях, затова много по-справедливо е разпределението на облога да е на база брой ползватели на услугата в имота. С нашите искания ние защитаваме интересите на гражданите, които честно са декларирали имота си и за него плащат и такса смет, а тези, които живеят в незаконни жилища или живеят по 10 човека в едно няма как да бъдат таксувани за сметта. Този начин на начисляване на такса смет всъщност толерира некоректните”, посочи Иван Неделчев.
Представителите на Сдружението на предприемачите заявиха, че ще участват в предстоящото обществено обсъждане на план-сметката за 2022 г за такса смет и ще внесат своите предложения официално.


schpr2021a.jpg


Loading...